Our State Coordinators

Panjab – Mr. Raghubeer Singh
Chatishgarh – Mr. Santosh Sukla
Jammu & Kashmir – Mr. Akib Anwar
Bihar – Mr. Digambar Sharma
Rajasthan – Mr. Rason Rajput
West Bengal – Mr. Subasish Sharkar
Gujarat – Mr. Ankit Patel
Uttarakhand – Mr. Hanshraj Pal
Maharashtra – Mr. Hemant Gaikwad
Uttar Pradesh – Mr. Sajan Chahuan
Goa – Mr. Srinath Mangeshkar

Assam – Mr. Sanjay Ghose
Odisha – Mr. Rajesh Satapathy
Jharkhand – Mr. Sankar Tudu
Karnataka – Mr. Anil Paikaray
Kerala – Mr. Sarthika Thirunal
Himanchal Pradesh – Mr. Bankim Batra
Tamilnadu – Mr. Maraina Pillai
Talengana – Mr. Bhaskar Rao
Madhya Pradesh – Mr. Harish Karmarkar
Tripura – Mr.Pratap Dev Barman

In 2020 donations from the INDIA transformed the lives of more than

Latest news delivered right to your inbox!